datawarehouse

  • datový sklad pojišťovny
  • řešení pro Cash&Carry
  • analýza sběru dat

podpora rozhodování

Pro správné rozhodování a úspěšné řízení musí mít management k dispozici řadu informací o aktivitách podniku. Informace musí být kvalitní, včas dostupné, přehledné a srozumitelné. V řadě společností se pro tyto účely stále používají pouze klasické tiskové sestavy z provozních systémů, případně více či méně propracované modely v tabulkových kalkulátorech. Zdrojové informace často bývají rozptýlené ve více provozních systémech.

Aplikace datových skladů je efektivní a dostupnou metodou, jak podpořit rozhodovací procesy v podniku. Data jsou pomocí datových pump extrahována z různých provozních systémů a shromážděna ve strukturách datového skladu. Struktury jsou navržené tak, aby umožnily analyzovat evidované hodnoty (measures - jednotkové objemy, finanční objemy atd.) podle různých kritérií (dimensions - čas, skupiny produktů, skupiny dodavatelů a zákazníků atd.), které lze podle potřeby kombinovat. Uživateli jsou data prezentována v přehledném interaktivním prostředí formou pivotních tabulek s agregacemi a grafů. Pokročilý uživatel může připravené analýzy rozšiřovat dle vlastní potřeby. Často se uplatňuje postupný vývoj ve spirále. Počáteční jednoduchý model skladu a základní analýzy jsou rozšiřovány s přibývajícími znalostmi a požadavky zákazníka.

Pro implementaci datových skladů používáme open source OLAP server Mondrian, který lze provozovat na operačním systému Windows i na Linuxu. Samotnou správu dat zajišťuje relační databázový server. V případě menších objemů dat lze použít MySQL server nebo Sybase SQL Anywhere. Pro data většího rozsahu je vhodnější specializovaný databázový server s podporou datových skladů, jako je například Sybase IQ. Stejně tak lze použít databázové servery Oracle nebo Microsoft MS SQL.

datový sklad pojišťovny

Pojišťovací společnosti patří mezi obvyklé zájemce o služby návrhu a implementace datových skladů. Datový sklad, implementovaný pro poskytovatele cestovního pojištění, umožňuje zákazníkovi průběžně provádět analýzu pojistných produktů, přehledy o upsaném a získaném pojistném, množství a struktuře pojištěných osob, provizních a ostatních nákladech. Vedle časového hlediska jsou důležitým kritériem prodejní kanály a struktura agentů. Další skupiny analýz pokrývají oblast dlouhodobých pojistných smluv a vyhodnocení pojistných událostí.

řešení pro velkoobchodní sklad a Cash&Carry

Velkoobchodní sklady a Cash&Carry prodejny generují svou činností nemalé objemy dat a jejich analýza a průběžné vyhodnocování vyžaduje nasazení adekvátních nástrojů. Pro tyto provozy jsou typická velká množství různých druhů zboží a jejich dělení do skupin. Dalším charakteristickým rysem je rozsáhlá množina dodavatelů zboží a velký počet identifikovatelných odběratelů. Obvykle je třeba také sledovat aktivitu více podřízených provozoven.

Datový sklad pro velkoobchodní provoz poskytuje managementu přehledné informace o objemu realizovaných prodejů v kusovém množství i finančních částkách. Objemy prodejů mohou být agregované za dlouhé časové období, typicky rok. Tyto součtové údaje lze rozvinout do detailnějších pohledů na úroveň kvartálů, měsíců, jednotlivých dnů, případně denní doby nebo také dnů v týdnu. Časové měřítko je možné kombinovat s výše uvedenými kritérii, jako jsou skupiny a jednotlivé druhy zboží, konkrétní dodavatelé a odběratelé nebo třeba podřízené provozy.

vyhodnocení měřených a sbíraných dat

Datové sklady lze úspěšně aplikovat i na analýzu dat získaných měřením nebo automatizovaným sběrem. Příkladem může být vyhodnocení vytíženosti přepážek a činnosti obsluhy z dat, která jsou získána z vyvolávacího systému, analýza prodejů PHM, získaných ze samoobslužných výdejních stojanů nebo zpracování naměřených hodnot z online napojených elektroměrů.